Smrt a truchlení

“Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” – Římanům 8;38-39

Tato sekce vám nabízí duchovní a praktické zdroje, které vám pomůžou lépe porozumět křesťanskému pohledu na smrt a morálnímu učení církve o záležitostech týkajících se konce života. Pomůžou vám také projít procesem truchlení za milovaným. Ve svém kázání na hoře nám Ježíš připomíná: “Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni” (Matouš 5;4). Náš nebeský Otec si přeje abychom nalezli potěšení v Jeho milující náruči.

Jak rozumět smrti a vzkříšení:

Smrt a soud
Vzkříšení

Zdroje

Různé články o smrti a umírání

Modlitba za zemřelé

Doporučené čtení

Za branami smrti
Gerald Wheeler
Většina lidí v západním světě smrt odmítá. Přestože je odvěkou součástí života, lidé ji vědomě přehlížejí a snaží se na ni nemyslet. Teprve ztráta blízké osoby v nás vyvolává otázky po smyslu života a smrti. Chceme vědět, zda je toto násilné rozloučení definitivní. Ptáme se po tom, kam odešel náš blízký, zda je nějak „nehmotně“ přítomen, zda nás vidí.
V této knize najdete nejen poznatky o tom, co o přirozenosti a fungování lidského mozku a těla odhaluje věda, ale především výklad toho, co o smrti a posmrtném stavu říká Bible. Kniha se vyznačuje poctivým hledáním odpovědí na otázky, zda existuje lidská duše, zda existuje reinkarnace a jestli po smrti pokračuje život dál.
Autor svůj výklad prokládá konkrétními zkušenostmi lidského umírání, včetně výpovědí těch, kteří zažili klinickou smrt. Náboženské, filozofické i vědecké pohledy na smrt a dění po ní konfrontuje s učením převážně Starého, ale i Nového zákona. V závěru se autor věnuje koncepci vzkříšení a objasňuje proroctví o nové zemi, kde „smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly“.

O štěstí v umírání
Jan Paul
Smrt je pro naši společnost čímsi nepatřičným, stala se tabu. Jenomže pouze ona dává našemu počínání hlubší smysl. Co to je smrt a jaký má význam pro život člověka? Jak ji prožívá umírající a jak jeho blízcí, kteří ho provázejí v posledních chvílích života? Proč u nás umírají lidé v nemocnici, a mnohem méně v hospici či doma v kruhu rodiny, jak to bývalo po staletí zvykem? Je smrt skutečně definitivním koncem života? To jsou otázky, na které se autor snaží odpovědět v knize psané na hranici dokumentu a prózy. V líčení dramatických událostí vychází z autentické osobní zkušenosti. Kniha je o cestě zbavování se strachu ze smrti, důvěrnou výpovědí o vůli, naději a víře, je o potkávání, míjení a opětovném setkání. Silný iniciační prožitek přivedl autora na cestu vlastní změny, k nalezení nových hodnot a osobního štěstí. Každý člověk má tuto jedinečnou šanci, to je poselství knihy, která může být posilou, podnětem a inspirací všem, kteří se ocitnou v podobné situaci. Knihu doprovázejí barevné reprodukce autorových výtvarných děl, inspirovaných prožitkem smrti jeho matky.

Smrt není konec
Anselm Grun
Kniha o tom, co můžeme v okamžiku smrti a po smrti očekávat. Autor vychází z pohledu psychologie a filozofie, a pak se soustředí na biblické obrazy smrti a věčného života a na to, jak se k dané problematice staví teologie. Skrze množství obrazů a jejich interpretace nás krok za krokem vede k závěru, že ve vztahu ke smrti můžeme žít v naději a s nadějí také umírat.

More questions about the end times, death, judgment, Heaven, Hell or Purgatory? Have them answered here.

Learn more about end-of-life issues.

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat