Svátosti

Svátosti jsou “účinná znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž se nám uděluje božský život” (Katechismus katolické církve, 1131). Jinými slovy, svátost je posvátné a viditelné znamení ustanoveno Ježíšem aby nám zprostředkovalo milost – nezasloužený Boží dar (viz také KKC 1084).

Ježíš byl přítomen u počátků všech svátostí – ustanovil je před 2000 lety. Je také přítomen pokaždé když je kterákoliv ze svátostí slavena.

Katolická církev vysluhuje sedm svátostí ustanovených Ježíšem: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, manželství a knězství. Katechismus (1210) vysvětluje: “Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana.”

Otázky

Proč katolická církev praktikuje křest novorozenců?

Praxe církve v otázce křtu malých dětí pramení z jejího učení o prvotním hříchu (co máme) a křtu (co s tím uděláme).

Poté, co Adam a Eva zhřešili v rajské zahradě, se kvůli padlé lidské přirozenosti všichni lidé rodí s dědičným hříchem. Milostí křestu nás Bůh očisťuje od skvrny prvotního hříchu, nabízí nám věčný život a my se stáváme součástí Jeho rodiny.

Děti, které se rodí poskvrněné prvotním hříchem, také potřebují křest, aby byly zbavené otroctví tomuto hříchu a stali se dětmi Božími. Náš milující Otec nechce odepřít svou lásku nikomu, ani dětem. Křest vyžaduje pouze otevřenost.

“Církev a rodiče by zbavovali dítě nedocenitelné milosti stát se Božím dítětem, kdyby mu neumožnili křest krátce po narození”. (KKC, 1250).

Někteří lidé říkají, že křest je pouze symbolický akt a nemá nic společného se spásou. Co jim mám odpovědět?

To je jednoduché – ukázat jim, co na to říká Bible. Za prvé, Bible nikde neříká, že křest je jen “symbolický”. Takovou pasáž v Písmu nenajdeme. Co tedy Bible hovoří o téhle svátosti?

V knize Ezechiel 36; 25-27 čteme: “Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot…A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha…Vložím vám do nitra svého ducha…” Tohle místo ve Starém zákoně je předzvěstí novozákonního křestu. Podívejme se jestli Nový zákon koresponduje s tím, co čteme u proroka Ezechiela. Skutky apoštolů 2; 38: “Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.”

Všimněte si, že zde není žádný symbolický jazyk – je to skutečné! Skutky apoštolů hovoří: “Přijměte křest na odpuštění hříchů,” Ezechiel hovoří: “Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot”, Skutky hovoří: “dostanete dar Ducha svatého,” Ezechiel hovoří: “ do nitra vám vložím svého ducha”. Možná už vidíte jak nás Bůh ve Starém zákoně připravoval na to, co nám chtěl dát ve své Nové smlouvě?

Skutky 22;16: “Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl omyt ze svých hříchů…” 1. List Korintským 12;13: “Neboť my všichni … byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.” Jaké to bylo tělo? Tělo Kristovo. 1. Petrův list: “To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás.”

Bible jednoduše nepodporuje nekatolické představy o tom, že křest je symbolický. Velmi jasně však potvrzuje katolické učení o tom, že křest nás zachrání; že nás dělá údy Kristova těla; že křest nás očišťuje od hříchů; a že skrz křest přijímáme Ducha Svatého… a to samé učí i katolická církev.

11-baptism.mp3

Proč katolíci vyznávají své hříchy knězi a ne přímo Bohu?

Rychlá odpověď by byla prostá – Bůh chce, abychom to dělali. V Jakubovém listu 5;16 nám Bůh přikazuje abychom “vyznávali hříchy jeden druhému”. Všimněte si, že Písmo neříká abychom vyznávali hříchy přímo a pouze Bohu… říká, že je máme vyznávat jeden druhému.

U evangelistu Matouše 9; 6 nám Ježíš říká, že mu byla dána moc na zemi odpouštět hříchy. O několik veršů později (9; 8) už Písmo říká, že tahle moc byla dána “lidem”.

V Janovi 20; 21-23, co je první věc, kterou Ježíš řekne shromáždění učedníků v noci jeho vzkříšení? “Ježíš jim řekl: “Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.” Jak Otec poslal Ježíše? Podle Matouše 9 Otec poslal Ježíše na zem s mocí odpouštět hříchy. Teď Ježíš posíla své učedníky stejně, jako byl On poslán svým Otcem… Stejně tak Ježíš posílá učedníky s mocí odpouštšt hříchy na zemi. Verše 22-23 hovoří: “Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.” Proč by Ježíš dával apoštolům moc odpouštět nebo zadržet hříchy kdyby nechtěl aby si je lidé navzájem vyznávali?

Bible nám říká abychom si vzájemně vyznávali hříchy. Hovoří také, že Bůh dal lidem moc odpouštět hříchy na zemi. Ježíš posílá své učedníky s touhle mocí do celého světa. Když katolíci vyznávají své hříchy knězi, jednoduše následují plán stanovený Ježíšem. Kristus odpouští hříchy skrz kněze – je to Boží moc, vykonávána skrz službu knězství.

1-confession.mp3

Další zdroje

Apologetické odkazy

Biblické pasáže

Katechismus katolické církve

Církevní otcové

Doporučené čtení

Návrat ke cnostem
Peter Kreeft
Autor sice tvrdí, že kniha je tuctová učebnice morálky, ale není tomu tak – aspoň co do žánru a metody výkladu. Vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, přednášek velice živých a tvořivých, plných překvapivých zvratů a souvislostí, které samy dovedly posluchače k řešení nastolených otázek – a teprve tento výsledek je tradiční, starý několik tisíc let, prostě “tuctový”: Není jiné cesty, než návrat ke starým ctnostem! Kniha poslouží jako nepřeberný zdroj inspirace pro všechny učitele etiky či katolické morálky na středoškolské i vysokoškolské úrovni, a samozřejmě pro všechny, kdo hledají, jak být plně člověkem.

Veľa je povolaných
Scott Hahn

Našich kňazov neraz vidíme (a často sa tak vidia aj oni sami) veľmi ľudskou optikou. Opravujú, zariaďujú, vybavujú, zháňajú… A mnohí sú unavení, znechutení… Scott Hahn svojím biblickým pohľadom na kňazstvo a na kňaza akoby priniesol svieži vánok. Kňaz ako otec, kňaz ako živiteľ, ako učiteľ, ako bojovník, ako sudca, ako ženích, ako brat… Nepredstavuje nám kňazstvo ani tak v jeho úlohách, ako skôr v rovinách, na ktorých môžeme s kňazom vytvárať vzťah. A tie isté roviny sú pre šancou aj pre kňaza, aby sebe zverených veriacich nevidel len ako ovečky, ale aj ako spolupracovníkov v Božej vinici. Aj keď je táto kniha o kňazstve, je určená aj všetkým mužom, možno zvlášť manželom, aby objavili aj ďalší rozmer svojho života – úlohu prinášať obetu za svoju rodinu… Aby objavili svoje kňazstvo.

Bože, buď milostivý
Scott Hahn
Viete, že všetky sviatosti Cirkvi majú svoj pôvod v starozákonných sviatostiach? Že zmierenie podľa Starej zmluvy bolo ťažkým a aj fyzicky náročným úkonom? Predstavte si, že musíte do chrámu priviesť býka, vlastnoručne ho zabiť, odrať z kože, rozštvrtiť, kusy mäsa podávať kňazovi, aby ich spálil; a pritom všetko spievate kajúcne žalmy!
Pri takejto predstave musíme uznať, že spoveď v Katolíckej cirkvi je relatívne jednoduchý úkon. No ak ju berieme vážne, tak tiež je nesmierne náročný – vyžaduje si totiž zmenu myslenia, skutky kajúcnosti, náhradu škody… Boh pozná naše hriechy a nepotrebuje naše priznanie. Potrebujeme ho my – aby sme sa naučili správne pozerať na svoj život, aby sme nenarušovali krehkú rovnováhu príčiny a následku klamstvom, zahmlievaním, prikrášľovaním. Keby nám Boh nedal sviatosť zmierenia, museli by sme ju vynájsť.

Vyvolení a vzácni
Kimberly Hahn
Biblická múdrosť pre vaše manželstvo
„Srdce ženy by malo byť ukryté v Bohu tak, že muž musí hľadať Boha, aby našiel ju.“
Tieto slová Maxa Lucada akoby v skratke vyjadrovali to, k čomu autorka vedie manželov alebo tých, čo túžia po manželstve a pripravujú sa naň – postaviť a neustále rozvíjať svoje manželstvo na osobnom aj spoločnom vzťahu s Ježišom Kristom. Čitateľ môže mať chvíľami pocit, akoby sedel u Hahnovcov v kuchyni pri stole a vnímal, ako dôsledne prežívajú svoje manželstvo ako záväzok, vyjadrený manželským sľubom. Kimberly Hahnová svoje myšlienky obohatila mnohými citátmi zo Svätého písma aj z cirkevných dokumentov, čím vytvorila dielo hodné nielen čítania, ale aj štúdia.

Pastorace svátostí
Aleš Opatrný
Svátosti jsou velmi podstatným projevem života církve. Jsou rovněž zakusitelným projevem lásky Ježíše Krista. Druhý vatikánský koncil i teologie zdůrazňuje jejich význam pro život z víry, proto je třeba nahlížet tyto velké skutečnosti z různých stran. K tomu má dopomoci tato knížka, opírající se zejména o texty koncilu a Katechismu katolické církve.

Biřmování
Anselm Grun
Svátost biřmování je nejvíc ze všech svátostí spojena s nedorozuměním a nezájmem. Ve své podstatě je tak jako křest iniciační svátostí. To, co je při křtu započato, biřmování dovršuje. Je uvedením do křesťanské dospělosti. Ve svátosti biřmování přijímáme Božího Ducha. Duch Svatý je duchem Ježíše Krista – je darem lásky, klidu, radosti, odpuštění. Je zdrojem nové milosti, která rozvíjí vztahy, zastává se, povzbuzuje, dodává odvahu, uzdravuje, osvobozuje, posiluje a narovnává. A to vše proto, abychom poznali ten jedinečný obraz Boha, který se chce právě v nás realizovat své poslání, ke kterému jsme povoláni právě my a nikdo jiný. Kniha je určena rodičům a kmotrům biřmovanců, ale i všem těm, kdo se na přijetí svátosti biřmování připravují.

Svátost nemocných
Anselm Grun
Svátost pomazání nemocných nám pomáhá, abychom se s nemocí a smrtí dokázali vyrovnat. Právě v nemoci se setkáváme s Ježíšem, který spolu s námi trpí, ale i s Ježíšem, který uzdravuje. I my však jsme jako Ježíšovi učedníci vysláni do tohoto světa uzdravovat. Dodávat odvahu těm, kteří v agónii ovládáni strachem, dávat naději těm, kdo si zoufají, povzbuzovat němé, aby pozvedli svůj hlas, posílat chromé, aby povstali a šli svou vlastní cestou. Pomazání nemocných je také znamením, že nemoc může být tou bránou, kterou vstoupí Bůh, aby náš život uzdravil a proměnil.
Ženy a muži, kteří se starají o své nemocné příbuzné nebo se angažují v dobrovolné práci v hospicích, lékaři, zdravotní sestry a pracovníci duchovní služby v nemocnicích jsou denně konfrontováni s nemocí a umíráním.

Max Kašparů
Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Články

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat