Písmo a tradice

Písmo nám samo říká, že ne všechno, co Ježíš řekl a udělal bylo zapsáno.

Otázky

Moji protestantští přátelé říkají, že jejích církev se řídí pouze Bibli, narozdíl od katolické církve, která k Božímu Slovu přidává velké množství rozličných tradicí vytvořených lidma. Je to pravda?

Ne, tohle není pravda. Protestanti se řídí pouze Božím Slovem zachyceným ve Svatém Písmu. Katolická církev se řídí Božím Slovem zjeveným ve Svatém Písmu i Svaté Tradici. Všechno co kdy Bůh řekl bylo kdysi podáváno pouze ústně… Svatou Tradici. Ta byla nakonec zapsána a tak vzniklo Svaté Písmo. Nicméně, Písmo samotné nám říká že Ježíš mluvil a konal podle toho, co bylo napsáno. Podívejme se, co říká o “tradici” Pavel: “Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem” (2. Tesalonickým 2;15). Tradice! Ústní tradice a tradice odevzdávaná dopisem. Tradice, o které Pavel říka, že se ji máme držet. Bible nám nabízí několik důkazů o legitimitě ústní tradice:

1.Tesalonickým 2;13: “Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.” Zde je zřejmé, že přijali Boží Slovo, které slyšeli a ne jen to, které si četli v Písmu.

V 1. Korintským 11;2 Pavel píše: “Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.” Chválí Korinťany protože udržují tradice, které jim odevzdal. Svaté Písmo a Svatou Tradici.

2.List Timoteovi 2;2: “… a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.” Tohle místo v Bibli je ukázkou Pavlova příkazu odevzdávat ústní tradici dál.

Jinými slovy, Bible jasně podporuje učení katolické církve, že jak Písmo tak Tradice je nositelkou Božího Slova.
Proč je protestantská a katolická Bible jiná? Kdo původně zkompiloval Svaté Písmo?

Katolická Bible obsahuje – a vždy obsahovala – všechny knihy Svatého Písma, které byli původně přijaté křesťany už v Ježíšově době. Bylo to přesně 46 knih ve Starém a 27 v Novém Zákoně. Nicméně, protestantské Bible mají méně knih ve Starém Zákoně. Chybějící knihy jsou Báruk, Sírachovec, 1. a 2. Makabejských, Tóbit, Júdit a Kniha moudrosti a některé části z Ester a Daniela. Tyhle knihy byly odmítnuty protestantskými reformátory v 16. století protože části těchto knih neodpovídaly protestantské teologii a učení. Před 16. století však všechny křesťanské Bible obsahovaly všech 46 knih Starého zákona.

V prvním století se křesťané nevěděli shodnout na tom, co přesně má tvořit Biblický kánon. Církev, které dal Ježíš autoritu pod vedením Ducha Svatého (viz. Církev a papežství) složila Bibli do dnešní podoby.

Někteří teologové učí, že příběh Adama a Evy je pouze mýtus a všechno ostatní v knize Genezis jsou také jenom legendy. Jaké je učení církve?

Církev odjakživa učila, že Adam a Eva byli skuteční lidé a že to byli vůbec první lidské bytosti, ze kterých vzešli všichni ostatní. V roce 1950 papež Pius XII. ve své encyklice Humani Generis v paragrafu 37 píše: “… věřící nemůžou přijmout názor, který obhajuje, že po Adamovi na světě existovali lidé, kteří nebyli jeho pokrvní potomci, nebo že Adam představuje určité množství prvních rodičů.” Jinak řečeno, církev učí že celé lidstvo pochází z Adama a Evy. Paragraf 38 říká: “Tahle encyklika poukazuje na to, že prvních 11 kapitol knihy Genezis nejsou legendy. Jsou to dějiny v pravém smyslu.”

Paragraf 39: “Jakékoli populární narativy byli přidány do Písma svatého, nemůžou být v žádném případě považovány za rovnocenné s mýty nebo podobnými věci…” A podívejme se, co říká Katechismus (375): “Církev, která hodnověrně vysvětluje symbolismus biblické řeči ve světle Nového zákona a tradice, učí, že naši prarodiče byli stvořeni ve stavu „svatosti a původní spravedlnosti“.” Není zde žádná zmínka o mýtu nebo symbolickém významu.

Nebo v článku 404 čteme: “… když Adam a Eva podlehli pokušiteli, dopustili se osobního hříchu…” Mýtus se nemůže dopustit osobního hříchu.

Adam a Eva nejsou mýtus. Genezis neobsahuje mýty nebo legendy. To je učení církve. Pokud někdo tvrdí něco jiného, zeptejte se ho na zdroje z oficiálních dokumentů katolického učení potvrzující jeho učení. Určitě však žádné nenajde.

Můj přítel řekl, že jeho církev bere Bibli doslovně, zatímco katolická cirkev to nedělá. Je to pravda?

Ve skutečnosti to vůbec není pravda. Katolíci interpretují Bibli v “doslovním” smyslu zatímco mnoho fundamentalistů, evangeliků a jiných ji vysvětlují ve smyslu faktickém.

“Doslovní” význam biblické pasáže je význam, který autor textu zamýšlel zprostředkovat. Naproti tomu “faktickou” interpretaci lze zhrnout jako: “To, co říká, je přesně to, co to znamená.”

Nejlepší bude vysvětlit si tenhle rozdíl na ilustrativním příkladu. Kdybyste četli text v knize, který říká, že “venku padali trakaře”, jak by jste si ho vysvětlili? S největší pravděpodobností by jste věděli, že autor chtěl zprostředkovat myšlenku, že venku opravdu hodně pršelo. To by byla “doslovní” interpretace – interpretace, kterou autor zamýšlel. Na druhé straně, kdyby jsme si ten samý text vysvětlovali “fakticky”, museli bychom uvěřit, že venku opravdu padali z nebe trakaře. Bez přihlédnutí k populárnímu významu, tyhle slovni konstrukce slouží k původnímu autorovu záměru. Říká se tady, že padali trakaře, takže ty trakaře určitě padali. To je faktický, nebo fundamentalistický způsob interpretace.

Kdyby někdo o 2000 let později četl tu samou knihu a přišel by k místu “venku padali trakaře”, k tomu aby tomuto textu správně porozuměl by potřeboval “doslovní” interpretaci a ne “faktickou”. A teď se nad tím zamyslete v kontextu Bible a toho, jak jí vykládáme 2000-3000 let poté, co byla napsána.

Doslovní, nebo-li katolická interpretace proti faktické, nebo-li fundamentalistické.

Další zdroje


Apologetické odkazy

Biblické pasáže

Katechismus katolické církve

Církevní otcové


Doporučené čtení

Žiť tajomstvá
Scott Hahn, Mike Aquilina
Kým sa nedostaneme do neba, všetci sme nedokončení kresťania.
Neexistujú príručky typu „urob si sám“ pre tých, ktorí sa chcú stať svätými. Preto je dokonalá nielen pre tých, ktorí boli nedávno pokrstení ako dospelí, ale aj pre katolíkov, ktorí sú v Cirkvi celý život.
Raná Cirkev mala systém, v ktorom učiteľ viedol hľadajúcich cez etapy skúmania a očisťovania. Vrcholom bola záverečná etapa, ktorá sa nazýva mystagógia – odhaľovanie tajomstiev. Vašimi sprievodcami v nej môže byť osem najväčších učiteľov ranej Cirkvi, lebo táto kniha predstavuje ich múdrosť a názory. Sú to títo svätí: Ambróz, Cyril Jeruzalemský, Augustín, Gregor Nyssenský, Bazil, Ján Zlatoústy, Klement Alexandrijský a Lev Veľký.
Kniha Žiť tajomstvá je určená na každodenné používanie, najmä počas 50 dní medzi Veľkou nocou a Turícami, je však bohatým duchovným zdrojom, ktorý má svoju hodnotu v každom období roka.

Môžeš spoznať Bibliu
Peter Kreeft
K čítaniu Biblie, posvätnej knihy kresťanov, môžeme pristupovať rôzne. Niektorí ju čítajú ako mýtus podobne ako staré grécke báje. Iní ako dejiny na našu dobu veľmi nepresne spracované. Ďalší v nej môžu vidieť morálnu príručku. Čo tak skúsiť ju čítať tak, ako ju čítajú (či mali by čítať) kresťania? Hovoríme, že Biblia – Sväté písmo – je ľubostný list Boha. Taký list číta s chvením srdca, s očakávaním vyznaní lásky… Peter Kreeft napísal krátke komentáre ku všetkých knihám Biblie práve z tohto hľadiska. A napísal ich tak, aby sme sa v spleti slov nestratili, ale udržali si v srdci i mysli hlavnú líniu Biblie. A ňou nie je nejaká myšlienka, ale osoba – Ježiš Kristus.

Bible a morálka
Papežská biblická komise
Další dokument Papežské biblické komise vychází ze zadání, který tomuto grémiu špičkových katolických biblistů v celosvětovém zastoupení dal v r. 2002 papež Jan Pavel II.
V současné situaci morálního relativizmu a určité skepse v biblickém a teologickém bádání se ukázalo nutné, aby se tým odborníků vyslovil k otázce, do jaké míry a jakým způsobem zavazuje Bible jakožto sbírka starobylých textů a zároveň inspirované Boží slovo v oblasti mravních principů a norem.

Bible – 101 nejdůležitějších otázek
Bernhard Lang
S Biblí je spjato mnoho otázek:
• Jak a kdy vznikla?
• Proč obsahuje tolik rozporů?
• Kdo rozhodlo tom, co v Bibli bude a nebude?
• Které biblické příběhy stojí za to znát?
• Musí křesťané věřit všemu, co stojí psáno v Bibli?
• Byla Marie Magdalská Ježíšovou milenkou?
Na tyto a další otázky se předkládaná kniha snaží na základě nejnovějších poznatků dát stručné a srozumitelné odpovědi. Svou povahou zaujme nejen ty, kdo se o Bibli chtějí teprve něco dozvědět, ale i ty, kdo jsou již s myšlenkovým světem Bible do určité míry obeznámeni. Text přehledně rozčleněný na 101 otázek a odpovědí doprovázejí černobílé ilustrace.

Kapesní průvodce Biblí
Michael Keene
Tento titul přináší přehledné informace o knize, která tvoří základ dvou světových náboženství: judaismu a křesťanství. Dává nahlédnout do dějin biblických dob i do tehdejšího životního způsobu, seznamuje čtenáře s obsahem a stylem jednotlivých biblických knih i s celkovým poselstvím Bible a jejím vlivem na naši minulost i současnost. Hlavní přednosti knihy:* čtivý a stručný text* citáty známých osobností z celého světa.


Čteme Bibli s církevními otci

Maria Campatelli
Bible formuje každou generaci křesťanů a kulturní společnost vůbec. Autorka, znalá patristiky, předkládá pravidla, která otcové používali pro výklad Písma. Otcové byli mistry v četbě bible ve světle těch nejpokrokovějších vědeckých teorií své doby. Avšak to nejdůležitější spatřovali ve svátostné (ikonické) povaze jak biblického textu, tak celého stvoření, a v postupném vrůstání čtenáře do světa Písma. Bible je totiž spolu se stvořeným světem stěžejní „knihou“ pro pochopení Božího zájmu o člověka.

Chodit s Bohem
Alfons Deissler
Autor této publikace se snaží představit Starý zákon jako inspiraci a podnět našemu duchovnímu životu. Kniha nabízí čtenáři možnost nových, objevných pohledů na Starý zákon jako součást tradice, která formovala křesťanské myšlení a spiritualitu.

Inspirovanost Písma
Jan Drápal, Jiří Hedánek
Autori (obaja teológovia a prekladatelia Biblie) sa zamýšľajú nad dôležitými otázkami ohľadne nášho prístupu k Písmu:

• Ako k nám Boh hovorí?
• Čo je to vlastne tá ,,inšpirácia“?
• Prečo nám bolo Písmo dané?
• Je Biblia Božím slovom?
• Je biblický text spoľahlivý?
• Ako je to s Bibliou postupom času?
• Ako ju čítať, interpretovať- ako ju žiť?

Na tieto otázky sa snaží odpovedať Dan Drápal v prvej časti knihy. V druhej časti Jiří Hedánek približuje rôzne teologické pohľady na inšpiráciu, jej výhody aj nevýhody. Kniha je povzbudzujúcim čítaním pre všetkých, ktorí chcú Biblii lepšie rozumieť a prijať z jej posolstva pre seba čo najviac.

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat