Otázky

Většina protestantů věří, že spasení jsme pouze skrze víru a říkají, že katolíci věří, že si svoji cestu do nebe můžou “odpracovat”. Jak na to odpovídáte?

Jako první se musíme zeptat kde přesně v Katechismu katolické církve stojí, že věříme, že nás jenom naše skutky můžou dostat do nebe. Odpověď je velice jednoduchá: nikde. Katolická církev neučí a nikdy neučila o spasení skrze skutky.

Druhá otázka je, kde v Bibli stojí, že jsme spasení pouze vírou… Skutečně jediné místo v Bibli kde se fráze “pouze vírou” vyskytuje je v Jakubovém listu 2;24 kde stojí, že nejsme ospravedlněni jenom vírou samou.

Takže jeden z dvou hlavních sloupú protestantismu – učení o spasení skrze víru samotnou – ne jen že v Bibli nenajdeme, ale najdeme tam přesný opak: že nejsme spasení pouze vírou.

Po třetí, musíme se ptát jestli skutky opravdu nemají nic s naší spásou. Je-li tomu tak, jak to, že téměř každá pasáž v Novém Zákoně o soudu říká, že budeme souzeni podle našich skutků a ne jen podle toho, zda máme nebo nemáme víru. Najdeme to například v Listě Římanům 2, Matoušovi 15 a 16, v 1. Petrovém listu 1, Zjevení 20 a 22, 2. Korintským 5 a na mnoha jiných místech.

Po čtvrté, je-li pravda, že jsme spaseni pouze vírou, proč v 1. Listě Korintským 13;13 čteme, že láska je větší než víra? Nemělo by to být spíš naopak?
Jako katolíci věříme, že spaseni jsme pouze Boží milostí samotnou. Bez ní nemůžeme udělat vůbec nic abychom přijali nezasloužený dar spásy. Věříme ale taky v to, že na Boží milost musíme odpovídat. Protestanti v to věří také. Nicméně, mnoho protestantů věří, že jedinou odpovědí je nezbytný akt víry; zatímco katolíci věří, že odpovídat musíme vírou i skutky… anebo jak to říka Bible v Galatským 5;6: “V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.” … víra, která se uplatňuje láskou… stejně, jako to učí katolícka církev.

Jak bych jako katolík měl odpovědět na otázku, zda jsem byl znovuzrozen nebo spasen?

Odpovězte hlasitým “ano”! Řekněte jim, že skrz křest jste byli spaseni, jako to říká Bible v 1. Petrovém listu 3;20-21 a že skrz křest, vodu a Ducha jste byli znovuzrozeni, v souladu s Janem 3;5. Mnoho protestantů věří, že byli zachráněni jedním skutkem – přijetím víry v jediném okamžiku jejich života. Bible nikde nic takového nepodporuje. Jako katolíci ale věříme, že spása je proces který začíná přijatím křestu a pokračuje během našeho života. V Bibli najdeme hodně míst, které hovoří o tom, jak člověk dosáhne spásy, ale žádné z nich nenaznačuje, že je to možné jediným skutkem víry v jediném okamžiku v životě. Jak jsme už řekli, 1. Petrův list 3;20 říká, že jsme spaseni křestem. V listě Židům 12;14 čteme, že neuvidíme Boha dokud nebudeme svatí a že o tuhle svatost musíme usilovat. U evangelistu Matouše 6;14-15 zase najdeme, že musíme odpouštět ostatním, jinak nám nebude odpuštěno. Můžeme dosáhnout spásy, neodpustí-li nám Bůh? Ne! Naše odpouštění si navzájem je tedy pro naši záchranu nezbytné. 1. List Timoteovi 2;15 říká, že ženy budou zachráněny skrz rození dětí – pokud neustanou ve víře, lásce, svatosti a skromnosti. Jan 6;54 říká, že věčného života dosáhneme činností – požívaním těla a pitím krve našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. V Matoušovi 19; 16-17 se Ježíše ptají, co má člověk dělat, aby dosáhl věčného života. Řekl snad, že postačí když jej jednou provždy přijmeme do svého srdce? Ne. Řekl, abychom zachovávali přikázání – pak budeme žít. Ano, jako katolíci jsme znovuzrozeni. A jako katolíci věříme, že jsme byli spaseni, jak říká Pavel v listě Římanům 8;14, že jsme spaseni, jak to říká v 1. Korintským 1;18 a že budeme spaseni, jak to píše Římanům 5;9-10, pokud vytrváme a neztratíme z dohledu naši odměnu. Spasení je proces – jak věří katolíci a jak nás to Bible jasně učí.

Další zdroje


Apologetické odkazy


Biblické pasáže

Katechismus katolické církve

Církevní otcové

Doporučené čtení

Svatost je pro každého
Elias Vella
Kniha je výberem z textů, které autor sestavil pro svá duchovní cvičení. Vychází v nich z hlubokých osobních zkušeností pastýře a hlasatele slova Božího, kterého po 15 letech kněžství Ježíš povolal na novou cestu, obrací celé jeho bytí a boří duchovní jistoty.
Elias Vella se znovu vydal na cestu ke znovuzrození z Ducha svatého a ke spáse. Ve svých přednáškách a knihách využívá svého charismatu a působivě břitké analýzy, která sestupuje do hloubky, kde nalézá samotný základ Božího slova. Na stránkách jeho knihy Svatost je pro každého mohou čtenáři poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor však upozorňuje i na síly, které působení Ducha svatého naopak omezují, a nabízí i způsob, jak se osvobodit: Kristus nám dal klíč k řešení každé těžkosti.

Základní otázky katolické víry
Otto Hermann Pesch
V této knížce se autor rozhodl podrobit sám sebe zkoušce, zda dokáže – s využitím moderní teologie – hovořit o víře zcela prostě, aniž by však cokoli zjednodušoval. Všímá si tu takových otázek, které kladou většinou ti, kdo nečetli odbornou teologickou literaturu. Z obsahu: Existuje Bůh? – Je Ježíš Kristus víc než člověk? – Lze Bibli věřit? – Co příjde po smrti?

Články

Najděte farnost, kterou nazvete svým domovem

Pomoc při hledání fary ve Vašem okolí. MassTimes.org

Hledat